Skip to main content

Diversity and Inclusion

अर्थात भाषा भगिनी

आपले संतजन “शब्देविण संवादु” म्हणाले तरी आपल्या सारख्या सर्वसामान्यांना भाषा हे संवाद साधण्याचे, एकमेकांशी जोडण्याचे, आपलेसे करण्याचे माध्यम आहे. ह्या वर्षी रोटरी इंटरनॅशनल “Diversity, Equity, and Inclusion” ह्या संकल्पनेला कटिबद्ध आहे.

ह्या वर आधारित आम्ही “Diversity and Inclusion- अर्थात भाषा भगिनी ” हे दृकश्राव्य सदर घेऊन येत आहोत. आपल्या क्लब मधील मेंबर्स, Anns आणि, Annets हयांच्या सहयोगाने आपण विविध भाषांचा आस्वाद घेणार आहोत.

संस्कृत ही आपली आद्य भाषा, देव भाषा. ह्या सदराचा श्रीगणेशा त्यापासूनच

संस्कृत भाषा: रो. मंजिरी धामणकर
Close Menu

WE MEET EVERY MONDAY AT 7.00PM

Pusalkar Hall
Lala Lajpatrai Hostel,
Near Shivaji Housing Society,
Senapati Bapat Road, Pune – 411016